Facebook pixel

Metsiemme kestävä kasvu on arvonnousua ja hyvinvointia

Suomen metsien puumäärä ja sen sisältämä hiilivarasto on nyt suurimmillaan yli sataan vuoteen. Metsänhoidon menetelmiä voidaan, ja on syytä edelleen kehittää hiilen sidonnan lisäämiseksi lähivuosikymmeninä. Viimeisimmät arviot ja esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen laskelmat osoittavat, että metsien hakkuita voitaisiin lisätä nykytasosta. Luonnonvarakeskuksen metsien kasvu- ja hiilinielulaskelmien mukaan 80 miljoonan kuution hakkuut ovat kestävän kehityksen mukaisia. Tällöin hiilinielu tulisi kasvamaan 2030-luvulta lähtien tälläkin hakkuutasolla.

Suurimman puuntuotannollisesti kestävän runkopuun hakkuukertymä on Luken mukaan jopa noin 85 miljoonaa kuutiota, mikä sisältää tukki-, kuitu- ja energiapuun. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä kotimaisen puun käyttö on kasvanut ja runkopuun hakkuukertymien ennakoidaan nousevan vuonna 2018 noin 77 miljoonaan kuutiometriin.

Suomen metsien kasvun arvioidaan sitovan yli kolmanneksen maamme hiilidioksidipäästöistä. Suomen metsät kasvavat nopeammin kuin niitä hakataan. Siitäkin huolimatta, että hakkaamme puuta nyt enemmän kuin aiemmin.

Suomalainen metsäteollisuus kestää kansainvälisen vertailun kaikilla mittareilla. Kysymyksenä on kuitenkin, että miten voimme lisätä esimerkiksi puurakentamista tulevaisuudessa. On selvitettävä tasapainoiset ohjauskeinot, joilla vahvistetaan metsien kasvua ja hiilensidontaa.

Vihreät ovat ehdottaneet paluuta vuoden 2014 hakkuutasoon eli noin 65 miljoonaan kuutioon. Kriittistä arviointikykyään omaava henkilö pystyy tästä laskemaan, mitä suunnitelmat tarkoittaisivat metsäteollisuuden miljardi-investoinneille ja työllisyysasteelle.

Myös metsähallituksen tulostavoitteen nosto sai monen vihreän haukkomaan henkeään, vaikka tuloksen noston taustalla oli puun hyvä hinta, ei lisähakkuut. Vielä perustavanlaatuisempi kysymys on kajoaminen perustuslain takaaman omaisuudensuojaan, johon avohakkuukielto törmäisi viimeistään perustuslakivaliokunnassa.

Kestävästi hoidetut talousmetsät, elinvoimainen metsäteollisuus ja metsäluonnon monimuotoisuuden varmistaminen ovat Suomen menestystekijöitä nyt ja tulevaisuudessa – sekä paras tae estämään ilmaston lämpiämistä.