Facebook pixel

Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen yrityssaneerausmenettelyn vaikutuksesta yrityksen sähköveroluokkaan ja veronpalautukseen

Jätin 17.11.2016 kirjallisen kysymyksen koskien energiaintensiivisten yritysten sähköveroluokkaa ja veronpalautusta yrityssaneerausmenettelyssä. Kysyin tuolloin, miksi vaikeuksissa olevaa yritystä rangaistaan lisää sillä, ettei sen ole mahdollista saada energiaveronpalautusta, kuten kilpailijansa. Lisäksi tiedustelin asiasta vastaavalta ministeriltä, onko sähköveroluokan II mukaista veronpalautusta mahdollista maksaa takautuvasti, kun yrityssaneerausohjelma on vahvistettu.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) vastasi kirjalliseen kysymykseeni 8.12.2016, mikä on luettavissa alla sekä Eduskunnan sivuilla (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_585+2016.pdf).

Vastaus kirjalliseen kysymykseen yrityssaneerausmenettelyn vaikutuksesta yrityksen sähköveroluokkaan ja veronpalautukseen

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eero Suutarin /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 585/2016 vp:

Miksi vaikeuksissa olevaa yritystä rangaistaan lisää sillä, ettei sen ole mahdollista saada energiaveronpalautusta, kuten kilpailijansa ja
onko kansallisen lainsäätäjän mahdollista säätää Euroopan unionin säädösten puitteissa, että yrityssaneeraukseen hakeutunut energiaintensiivinen yritys voi hakea yrityssaneerausohjelman vahvistamisen jälkeen veronpalautusta sähköveroluokan II mukaisesti siltä ajalta, joka ulottuu yrityssaneeraushakemuksen jättämisestä käräjäoikeuden saneerausohjelman vahvistamiseen saakka?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Euroopan unionin valtiontukisääntely on tärkeä osa Euroopan laajuisten sisämarkkinoiden toimintaa ja sen tarkoituksena on varmistaa, etteivät jäsenvaltioiden viranomaiset myönnä sellaisia tukia, jotka vääristävät kilpailua eivätkä siten sovi sisämarkkinoille. Kannattamattomien yritysten poistuminen markkinoilta on tavanomainen osa markkinoiden toimintaa, ja niiden tukeminen valtion toimenpitein voi vääristää kilpailua merkittävästi.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukaista tukea ei voida myöntää taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle lukuun ottamatta tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi myönnettävää tukea. Käytännössä viranomaiset joutuvatkin valtiontukea myöntäessään aina arvioimaan, onko tuettava yritys vaikeuksissa EU:n valtiontukisäännöissä määritellyllä tavalla.

Valtiontukivalvonnan tavoitteena on varmistaa, että tukea myöntävät viranomaiset soveltavat tukiohjelmia ja yksittäisiä tukiohjelman ulkopuolisia tukia myöntäessään oikeaa menettelytapaa sekä varmistavat tuen hyväksyttävyyttä koskevien yleisten edellytysten täyttymisen. Verotukea myönnettäessä riittävänä valvontamenettelynä pidetään sitä, että viranomainen tarkistaa jälkikäteen otoksen perusteella, että vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteerejä on noudatettu. Tämän lisäksi yritykseltä voidaan edellyttää tukihakemuksen yhteydessä annettavaa vakuutusta siitä, ettei se ole taloudellisissa vaikeuksissa.

Vaikeuksissa olevana pidetään EU:n valtiontukisäännöissä yleisesti ottaen yritystä, jonka toiminnan katsotaan loppuvan lähes varmasti lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ilman viranomaisten tukitoimia. Valtiontukisäännöissä on määritelty yksityiskohtaiset kriteerit, joiden nojalla yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos vähintään yksi kriteereistä täyttyy. Kriteerit perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Yhtenä kriteerinä on, että yritys on asetettu konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se, että yritys täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä. Koska yrityssaneerausmenettely päättyy Suomessa saneerausohjelman vahvistamiseen, lähtökohtana on, että saneerausohjelmassa oleva yritys ei ole vaikeuksissa oleva yritys, ellei se täytä muita vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteereitä.

Saneerausohjelmassa olevalle yritykselle voidaan siten uudelleen myöntää energiaverotukia, kuten kysymyksen perusteluissa todetaan. Tukea ei kuitenkaan tule maksaa takautuvasti tukijärjestelmän toimivuuden ja EU:n valtiotukisääntelyn tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Helsinki 8.12.2016

Valtiovarainministeri Petteri Orpo