Facebook pixel

Vastuullinen taloudenpito jatkuu (Kainuun Sanomat)

Lähes kymmenen vuoden korpivaelluksen jälkeen hallitus pääsi viimein rakentamaan vuoden 2018 budjettia valoisimmissa suhdanneolosuhteissa. Suomen talous on kääntynyt voimakkaaseen ja laaja-alaiseen kasvuun.

Kansalaisten luottamus talouteen on korkea, Suomelle elintärkeä vienti vetää ja työllisyys paranee. Käännettä ovat tukeneet niin maailman talouden kasvu, kuin hallituksen kotimaiset toimet kilpailukyvyn, talouskasvun, työllisyyden ja yrittämisen vahvistamiseksi.

Myönteiset kasvuluvut aloittivat vilkkaan keskustelun jakovarasta viime kesänä. Nyt laihojen vuosien jälkeen koittanut yksi lihava vuosi ei kuitenkaan saanut hallitusta lipsumaan – budjettiriihessä tehtiin vastuullisia ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. Talouskasvun aikaansaamaa liikkumavaraa käytettiin pääosin velkaantumisen vähentämiseen. Ensi vuonna uutta velkaa otetaan puoli miljardia aiemmin suunniteltua vähemmän, noin 3 miljardia euroa.

Ennusteiden valossa hallitus on taittamassa velkasuhteen positiiviseksi vuonna 2019. Kuitenkin valtion tulojen ja menojen tasapaino sekä työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin vaativat talouden positiivisen kehityksen jatkumisen ohella vanhojen päätösten määrätietoista toteutusta ja uusien uudistusten pohtimista.

Suomen taloudessa on kolme keskeistä rakenteellista haastetta, joihin kokoomus lähti hakemaan ratkaisuja budjettiriihessä. Kestävyysvaje johtuu vuosia jatkuneesta julkisen taloutemme velkaantumisesta, kun julkiset menot kasvavat väestön ikääntyessä. Suomea vaivaa myös osaamisvaje, kun työntekijöiden taidot eivät kohtaa työtä tarjoavien yritysten tarpeiden kanssa. Lisäksi työllisyysvaje saadaan paikattua ainoastaan sillä, että entistä suurempi joukko suomalaisia on töissä. Tavoitteena on saavuttaa työllisyysasteessa muut Pohjoismaat.

Riihessä tehtiinkin näille painopistealueille joukko tarkoin harkittuja täsmälisäyksiä. Erityistä huomiota kiinnitettiin nuorten työllisyyden parantamiseen ja syrjäytymisen torjuntaan. Työttömien mahdollisuuksia päästä kiinni työhön parannettiin mahdollistamalla yrittäjäksi ryhtyminen ja lyhytkestoinen opiskelu työttömyysturvalla. Perheiden arjen sujuvuuden, tasa-arvon ja talouden näkökulmasta yksi riihen merkittävimmistä päätöksistä oli kokoomukselle tärkeän tavoitteen, perhevapaauudistuksen, toteuttaminen tällä vaalikaudella.

Hallituspuolueet olivat yhdessä linjanneet sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 kehysriihissä, ettei määräaikaista kuljetustukea jatketa. Hallitus kuitenkin päätti nyt jatkaa tukea määräaikaisena vielä vuosille 2018-2019. Tämä on erinomainen päätös Pohjois- ja Itä-Suomen yritysten kilpailukyvyn kannalta.

Budjettiriihen veropäätöksillä varmistettiin, ettei kenenkään palkansaajan verotus kiristy ensi vuonna. Vaikka riihen alla hallituspuolueiden välillä oli haasteita kilpailukykysopimuksen (kiky) vaikutusten kompensoinnissa sekä hallitusohjelman verolinjausten noudattamisessa, kokoomus sai lopulta hallituksen pitämään kiinni omista linjauksistaan. Kompensoimalla kikyn vaikutukset veronkevennyksillä myös ensi vuodeksi ja estämällä työn verotuksen kiristymisen, hallitus vahvisti työllisyyttä, talouskasvua ja ostovoimaa.

Kokonaisuutena riihen päätöksiin voi olla tyytyväinen. Budjettiriihessä ei sorruttu holtittomiin menolisäyksiin, vaan uudet lisäpanostukset kohdistettiin vahvasti tukemaan tulevaisuuden kasvua ja työllisyyttä.

 

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)